RL QST 2022-03

Themen vun der QST vum 25. an 27. Mäerz 2022:

 - Generalversammlung 2022
 - Saar-Lor-Lux 2023
 - Monatsversammlung zu Peppeng
 - QSL Büro
 - Kontakt Comité
 - Working Groups
 - CEPT Update
 - UBA Kongress & DIRAGE
 - World Amateur Radio Day
 - HamRadio 2022
 - CQMM DX CONTEST

RL - LX National QSL Bureau (OUT)

Lëtzebuergesch De QSL-OUT gëtt vu fräiwëllegen Memberen gemaach déi d'QSL-Kaarten sortéieren an un déi respektiv Büroen schécken. Mir bieden iech d'Kaarten w.e.g. richteg ze klasséieren. Haalt iech w.e.g. un des Lëscht. Merci.

Français Pour faciliter l'envoi de vos cartes QSL veuillez vous tenir à la classification ci-contre. Merci.

Deutsch Um den Versand ihrer QSL-Karten zu erleichtern bitten wir Sie die Karten wie folgt zu ordnen. Danke.

English Please sort your QSL cards the following way in order to guarantee an easier handling. Thank you

RL Membership

Lëtzebuergesch Wéi kann ech Member vum RL ginn?

Ganz einfach den Formulaire d'Adhésion hei ënnen ausfëllen an via email un members@rl.lu schécken. Et kann een sech och einfach an enger Monatsversammlung umelden.

Cotisatioun fir d'Joer: 34 EUR fir Memberen, 8 EUR fir Famillië-Memberen (op derselwecher Adress), 17 EUR fir Spezial Ruffzeechen an 8 EUR fir Studenten. CCP Kontosnummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

Français Comment devenir membre du RL?

Si vous voulez devenir membre du RL vous pouvez remplir le formulaire d'adhésion ci-dessous et l'envoyer par courriel à members@rl.lu ou bien nous rendre visite lors d'une assemblée mensuelle.

Cotisation annuelle: 34 EUR pour les membres, 8 EUR pour les membres de famille (habitant la même adresse), 17 EUR pour les indicatifs spéciaux et 8 EUR pour étudiants. CCP numéro de compte: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

Deutsch Wie kann ich Mitglied werden?

Neue Mitglieder können einfach das Antragsformular ausfüllen und per Email an members@rl.lu schicken, oder einfach auf einer Monats-Sitzung vorbeischauen um sich anzumelden.

Jahresbeitrag: 34 EUR für Mitglieder, 8 EUR fir Familien-Mitglieder (auf derselben Adresse wohnend), 17 EUR für Sonder-Ruffzeichen und 8 EUR für Studenten. CCP Kontonummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

English How to become a member of the RL?

If you wish to become a member of the RL please fill-in the below application form and send it via email to members@rl.lu, or you simply join one of our monthly meetings.

Yearly membership fee: 34 EUR for members, 8 EUR for family members (living at the same address), 17 EUR for Special callsigns and 8 EUR for students. CCP account number: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000 

English Download the member application form (pdf)
Français Télécharger le formulaire d'adhésion (pdf)

RL LXFT8 National DX competition 2022

Competition announcement

In addition to the activities of FT8DMC in 2022, the RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG RL offers to all LXs and all foreign RL clubmembers the opportunity to participate and win prices and certificates offered by the RL
The FT8DMC celebrates its 5th anniversary. FT8DMC was founded on July 12, 2017 by Jo ENGELBRECHT, OE6VIE and Hannes GRÜNSTEIDL, OE1SGU (OE3SGU). Link to FT8DMC.

AG 2022

 Eis alljärlech Generalversammlung ass den 13. Mäerz ab 15:00 Auer am Centre Gaston Stein zu Jonglënster, genee esou wéi dat lescht Joer.

Dat Ganzt leeft awer ënnert dem 3G Covid-Check-Regime, mee ouni Test op der Plaz. Also nëmmen mat Zertifikat, ouni deen kënnt een net eran.

Eng detailléiert Invitatioun hutt dir per Courrier kritt. 

 Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 13 mars à 15h00 au Centre Gaston Stein à Junglinster, comme l'année passée.

Tout se déroulera sous le régime 3G Covid-Check, mais sans tests sur place. Donc uniquement avec un certificat, sans lequel on ne pourra pas entrer.

Une invitation détaillée vous est parvenue par courrier.

DownloadRL_Procuration_2022.pdf