LX1CU

  • Den RL bei der Inauguration vun der Ausstellung 100 Joer FNEL

    Lëtzebuergesch 100 Joer FNEL

    2014 feiert d’Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) hir 100 Joer.

    Zu där Gelegenheet huet d’FNEL eng Ausstellung am Postmusée am Gebai vun der Post op der Gare zu Lëtzebuerg opgemach. Si dauert vum 23.5.-31.10.2014. De Postmusée ass op vu Méindes bis Freides vun 13-17 Auer a gratis. ((Eng « visite guidée » ass op Ufro bei der Mme Sandra Heinisch (tél. : 4088-7255) ausserhalb deenen Zäite méiglech)). Well den RL beim Jamboree On The Air (JOTA) all Joer bei de Scouten mattmecht weist den RL och do drop hin dass Amateurfunk bei där Gelegenheet weltwait Kontakten ënner de Scoutsgruppen erméiglecht.