Membre

 • RL Membership

  Lëtzebuergesch Wéi kann ech Member vum RL ginn?

  Nei Memberen kënnen sech bei eisem President oder bei eisem Trésorier umelden oder eng email un members@rl.lu schécken. Oder sech einfach an enger Monatsversammlung umelden.

  Cotisatioun fir d'Joer: 34 EUR fir Memberen, 8 EUR fir Famillië-Memberen (op derselwecher Adress), 17 EUR fir Spezial Ruffzeechen an 8 EUR fir Studenten. CCP Kontosnummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

  Français Comment devenir membre du RL

  Si vous voulez devenir membre du RL vous pouvez contacter notre président ou notre trésorier ou envoyer un email à members@rl.lu ou bien vous rendre à une assemblée mensuelle.

  Cotisation annuelle: 34 EUR pour les membres, 8 EUR pour les membres de famille (habitant la même adresse), 17 EUR pour les indicatifs spéciaux et 8 EUR pour étudiants. CCP numéro de compte: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

  Deutsch Wie kann ich Mitglied werden

  Neue Mitglieder können sich bei unserem Präsidenten oder bei unserem Schatzmeister anmelden oder eine Email an members@rl.lu schicken, oder sich auf einer Monats-Sitzung anmelden.

  Jahresbeitrag: 34 EUR für Mitglieder, 8 EUR fir Familien-Mitglieder (auf derselben Adresse wohnend), 17 EUR für Sonder-Ruffzeichen und 8 EUR für Studenten. CCP Kontonummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

  English How to become member of the RL

  If you wish to become a member of the RL please contact our president or our treasurer or send an email to members@rl.lu, or come along to one of our monthly meetings.

  Yearly membership fee: 34 EUR for members, 8 EUR for family members (living at the same address), 17 EUR for Special callsigns and 8 EUR for students. CCP account number: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000