QSL

 • Den RL op Besuch beim DARC

  Deutsch Am 25. März begrüßten die Mitarbeiter in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal Besuch aus Luxemburg: Der Vorsitzende des luxemburgischen Amateurfunkverbandes RL, Michel Friederich, LX1KQ (Bild links), und sein Begleiter Carlo Trezzi, LX1TI, informierten sich über die Abläufe und umfangreichen Serviceleistungen der Geschäftsstelle des Bundesverbandes für Amateurfunk in Deutschland.

  Besonders viel Zeit verbrachten LX1KQ und LX1TI in der QSL-Abteilung, da der DARC e.V. auch den ausgehenden QSL-Kartenversand für den luxemburgischen IARU-Verband erledigt. In 2012 feierte der RL sein 75-jähriges Bestehen. In Luxemburg gibt es rund 450 Amateurfunkrufzeichen, was die große Aktivität in unserem Nachbarland beweist.

  (Quelle: DARCe.V.)

 • QSL validation service for DXCC, WAC & WAS

  Lëtzebuergesch Mir wollten eis Memberen informéieren, dass wa se den DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) oder WAS (Worked All States) Diplom wëllen ufroen, hier QSL Kaarten net onbedengt un d’ARRL musse schécken. Eisen Award Manager kann och stellvertriedend d’QSL-Kaarte kontrolléieren, et brauch een him d’Kaarten an d’Lescht just op enger vun de Versammlungen ze ginn, an hien këmmert sech dann em de Rescht.

  English RL members don't need to send their QSL cards to the ARRL anymore if they want to apply for the  DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) or WAS (Worked All States award. Our Award Manager can validate our member's QSL cards as well. Just leave him the list and the cards on a meeting and he takes care of the rest.

  Français Les membres du RL n'ont plus besoin d'envoyer leurs cartes QSL à l'ARRL pour l'application des diplômes  DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) et WAS (Worked All States). Notre Award Manager peut valider vos cartes QSL immédiatement. Il suffit de lui laisser la liste ainsi que les cartes dans une des assemblées et il s'en charge du reste.

  Deutsch RL Mitglieder brauchen ihre QSL Karten nicht mehr an den ARRL zu schicken um den  DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) oder WAS (Worked All States) Award anzufragen. Unser Award Manager kann die Karten stellvertretend validieren. Es genügt ihm die Liste sowie die Karten in einer Versammlung auszuhändigen und er kümmert sich um den Rest.

 • RL - LX National QSL Bureau (IN)

  The incoming Luxembourg QSL Bureau address is as follows:

  Radioamateurs du Luxembourg (RL)
  P.O.Box 1352
  L-1013 Luxembourg

  Grand-Duchy of Luxembourg (Europe)

  LX National QSL Bureau - qsl.rl.lu

   

 • RL - LX National QSL Bureau (OUT)

  Lëtzebuergesch De QSL-OUT gëtt vu fräiwëllegen Memberen gemaach déi d'QSL-Kaarten sortéieren an un déi respektiv Büroen schécken. Mir bieden iech d'Kaarten w.e.g. richteg ze klasséieren. Haalt iech w.e.g. un des Lëscht. Merci.

  Français Pour faciliter l'envoi de vos cartes QSL veuillez vous tenir à la classification ci-contre. Merci.

  Deutsch Um den Versand ihrer QSL-Karten zu erleichtern bitten wir Sie die Karten wie folgt zu ordnen. Danke.

  English Please sort your QSL cards the following way in order to guarantee an easier handling. Thank you

 • RL QSL Service

  Lëtzebuergesch Fonctionnement vum QSL Service vum RL

  • Den Incoming Service ass fir all RL-Member fir alleguer seng perséinlech Ruffzeechen gratis (egal op LX-Call oder net LX).
  • Den Outgoing Service ass fir all Member mat sengem Haaptruffzeeche, mat deem en als Member am RL ageschriwwen ass, gratis. Fir all zousätzlecht perséinlecht Ruffzeechen wou e well QSL-Kaarte fortschécken bezuelt en eng hallef Cotisatioun.
  • Den Incoming Service fir lizenséiert Funkamateuren déi net Member sinn gëtt baséiert op d’Recommandatioun vun der IARU Resolutioun 85-9 fir de Service och käschtendeckend fir net-Memberen unzebidden: All lizenséierten net-Member kann zwee mol pro Joer beim RL QSL Büro ufroen fir seng Kaarten per Post op d’Adress vu senger Statioun geschéckt ze kréien. Et ass net méiglech fir se perséinlech bei de QSL Büro sichen ze goen. D’Käschten déi den net-Member pro Ufro fir seng Kaarten ze kréien verrechent kritt stelle sech aus de Käschte vun der Verpakung an dem Porto zesummen, an zousätzlech ginn 23.5% vun deem Montant als frais “administratifs, logisitques et de stockage” bäi gerechent als Participatioun un de globale Fonctionnementskäschten vum QSL Service.
  • Et gëtt keen Outgoing Service fir net-Membere gemaach.

  D'Memberen vum RL kënnen hir QSL Kaarten all Mount an der Versammlung zu Peppeng an um Club-Owend zu Esebuer ofginn an ofhuelen.

  Sot w.e.g. kuerz Bescheed () wann dir är Kaarten gären siche kommt. Da brauche mir déi schwéier Këschten net all Kéiers ze schleefen. Merci!

  Memberen déi méi Ruffzeechen, Spezial-Ruffzeechen benotzen oder QSL-Kaarten fir aaner Memberen an der Versammlung mat huelen, sollen dem QSL Manager dat mat engem eMail matdeelen (qsl@rl.lu). Et erliichert him d'Sortéieren enorm an d'Këscht gett och éischter eidel (et bleiwen keng sougenannten QSL-Karten-Leichen iwwreg). Wann een an der Vakanz och QSOen mat engem aaneren Ruffzeechen mecht, w.e.g. dat och matdeelen.


  English Operation rules of the RL QSL service

  • The incoming QSL service is free for every RL member for all his personal call-signs (for LX and non-LX calls).
  • The outgoing QSL service is free for every RL member for his main call-sign with which he is registered at the RL member database. For every additional personal call-sign for which he wants to send QSL cards via the bureau, half the cost of a membership contribution is due.
  • The incoming service for licenced amateur radio operators which are not a member of the RL is based on the recommendation of the IARU Resolution 85-9. The service is therefore offered in a cost-covering way: every non-member may request twice per year to get his QSL cards sent by mail to the address of his station. It is not possible to collect the cards personally from the QSL bureau. The fees charged to every non-member per request are composed of the packaging and the postage costs, with an added 23.5% of this amount to cover administrative, logistics and storage costs, and in order to participate to the global costs of the QSL service.
  • No outgoing service is provided for non-Members.

  RL-Members can leave and collect their QSL cards on each monthly meeting in Peppange and at the Club evening in Eisenborn.

  Please leave us a short notice () when you plan to collect your cards. This avoids us carrying the heavy boxes every time. Thanks! 

  Members who have more than one callsign or who use special callsigns or who take away the QSL-Cards for other members during the monthly meetings, can contact the QSL Manager by email (qsl@rl.lu). If she can re-group the cards, it makes the sorting out easier and might avoid that the same cards have to be carried again and again for the monthly meetings. In case you use a special callsign during your holidays, please inform her also.