QSL

 • Den RL op Besuch beim DARC

  Deutsch Am 25. März begrüßten die Mitarbeiter in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal Besuch aus Luxemburg: Der Vorsitzende des luxemburgischen Amateurfunkverbandes RL, Michel Friederich, LX1KQ (Bild links), und sein Begleiter Carlo Trezzi, LX1TI, informierten sich über die Abläufe und umfangreichen Serviceleistungen der Geschäftsstelle des Bundesverbandes für Amateurfunk in Deutschland.

  Besonders viel Zeit verbrachten LX1KQ und LX1TI in der QSL-Abteilung, da der DARC e.V. auch den ausgehenden QSL-Kartenversand für den luxemburgischen IARU-Verband erledigt. In 2012 feierte der RL sein 75-jähriges Bestehen. In Luxemburg gibt es rund 450 Amateurfunkrufzeichen, was die große Aktivität in unserem Nachbarland beweist.

  (Quelle: DARCe.V.)

 • Information concerning the RL QSL Bureau

  English We want to inform our members that the address of the RL QSL Bureau is still the same, and that IARU Member Societies will continue to send their cards to our bureau. RL members have, as accustomed, the possibility to fetch or hand in their cards twice per month, namely during the monthly meeting in Leudelange and at the club evening in Eisenborn. Non-members can, as decided during the general assembly of March 2014, request their cards by paying a small participation fee.

  Informatiounen zum RL QSL Bureau
  Lëtzebuergesch Mir wollten eis Memberen informéieren, dass d’Adress vum RL QSL Bureau nach ëmmer déi üblech ass, an d’IARU Member Veräiner weiderhin hier Kaarten un eise Bureau schécken. D’RL Memberen kennen wéi gewinnt hier Kaarten 2 mol pro Mount ofhuelen respektiv ofginn, nämlech op der Monatsversammlung zu Leideleng, an um ClubOwend zu Esebuer. Net-Memberen kennen, wéi op der Assemblée Générale vum Mäerz 2014 décidéiert, hier Kaarten fir eng kleng Participatioun un de Käschten ufroen.

 • Informationen zum RL QSL Bureau

  Deutsch Wir wollen unsere Mitglieder informieren, dass die Adresse des RL QSL Bureau noch immer dieselbe ist, und, dass die IARU Mitglieder-Vereine weiterhin ihre Karten an unser Bureau schicken werden. Die RL Mitglieder können wie gewohnt zwei Mal pro Monat ihre Karten abholen beziehungsweise abgeben, nämlich bei der Monatsversammlung in Peppingen und beim Clubabend in Eisenborn. Nicht-Mitglieder können ihre Karten, wie bei der Generalversammlung vom März 2014 entschieden, gegen eine kleine Teilnahme an den Kosten anfragen.

  Informatiounen zum RL QSL Bureau
  Lëtzebuergesch Mir wollten eis Memberen informéieren, dass d’Adress vum RL QSL Bureau nach ëmmer déi üblech ass, an d’IARU Member Veräiner weiderhin hier Kaarten un eise Bureau schécken. D’RL Memberen kennen wéi gewinnt hier Kaarten 2 mol pro Mount ofhuelen respektiv ofginn, nämlech op der Monatsversammlung zu Peppeng, an um ClubOwend zu Esebuer. Net-Memberen kennen, wéi op der Assemblée Générale vum Mäerz 2014 décidéiert, hier Kaarten fir eng kleng Participatioun un de Käschten ufroen.

 • Informations concernant le bureau QSL du RL

  Français Nous voudrions informer nos membres que l’adresse du bureau QSL du RL est toujours la même, et que les associations membres de l’IARU continueront à envoyer leurs cartes à notre bureau. Les membres du RL peuvent comme d’habitude récupérer respectivement remettre leurs cartes deux fois par mois, à savoir lors de la réunion mensuelle à Peppange et à la soirée Club à Eisenborn. Des personnes non-membres de l’association peuvent, comme décidé à l’assemblée générale en mars 2014, demander l’envoi de leurs cartes contre une petite participation aux frais.

  Informatiounen zum RL QSL Bureau
  Lëtzebuergesch Mir wollten eis Memberen informéieren, dass d’Adress vum RL QSL Bureau nach ëmmer déi üblech ass, an d’IARU Member Veräiner weiderhin hier Kaarten un eise Bureau schécken. D’RL Memberen kennen wéi gewinnt hier Kaarten 2 mol pro Mount ofhuelen respektiv ofginn, nämlech op der Monatsversammlung zu Peppeng, an um ClubOwend zu Esebuer. Net-Memberen kennen, wéi op der Assemblée Générale vum Mäerz 2014 décidéiert, hier Kaarten fir eng kleng Participatioun un de Käschten ufroen.

 • QSL Bureau Bring and Take Away Day

  Lëtzebuergesch Wéinst der aktueller Situatioun ëm de Corona Virus (COVID-19) organiséiert den RL-QSL-Bureau en “bring and take away day” esou wéi d’lescht Joer, nom Prinzip “QSL Drive-in”.

  Dat ganzt fënnt den 5. Februar 2022 vun 10:00 bis 12:00 Auer zu Eesebuer statt. Déi nei QSL-Manager Equipe ass present an d’RL Memberen kënnen dann hir QSL-Kaarten of ginn a mathuelen .

  Denkt awer un äre Mask. Et gëtt och de Moment nach ëmmer kee Gedrénks an och kee Club-Owend.

   

  Français En raison de la situation actuelle du COVID-19, le bureau QSL du RL organise un « bring and take away » comme l'année dernière, selon le principe du « QSL drive-in ».

  L'événement aura lieu le 5 février 2022 de 10h00 à 12h00 à Eisenborn. La nouvelle équipe de QSL Manager est présente et les membres RL peuvent déposer et emporter leurs cartes QSL.

  N’oubliez pas votre masque. Pour l’instant il n'y a ni boissons ni soirée club au shack à Eisenborn.

 • QSL validation service for DXCC, WAC & WAS

  Lëtzebuergesch Mir wollten eis Memberen informéieren, dass wa se den DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) oder WAS (Worked All States) Diplom wëllen ufroen, hier QSL Kaarten net onbedengt un d’ARRL musse schécken. Eisen Award Manager kann och stellvertriedend d’QSL-Kaarte kontrolléieren, et brauch een him d’Kaarten an d’Lescht just op enger vun de Versammlungen ze ginn, an hien këmmert sech dann em de Rescht.

  English RL members don't need to send their QSL cards to the ARRL anymore if they want to apply for the  DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) or WAS (Worked All States award. Our Award Manager can validate our member's QSL cards as well. Just leave him the list and the cards on a meeting and he takes care of the rest.

  Français Les membres du RL n'ont plus besoin d'envoyer leurs cartes QSL à l'ARRL pour l'application des diplômes  DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) et WAS (Worked All States). Notre Award Manager peut valider vos cartes QSL immédiatement. Il suffit de lui laisser la liste ainsi que les cartes dans une des assemblées et il s'en charge du reste.

  Deutsch RL Mitglieder brauchen ihre QSL Karten nicht mehr an den ARRL zu schicken um den  DXCC (DX Century Club), WAC (Worked All Continents) oder WAS (Worked All States) Award anzufragen. Unser Award Manager kann die Karten stellvertretend validieren. Es genügt ihm die Liste sowie die Karten in einer Versammlung auszuhändigen und er kümmert sich um den Rest.

 • RL - LX National QSL Bureau

  Lëtzebuergesch D'Memberen vum RL kënnen hir QSL Kaarten all Mount an der Versammlung zu Peppeng an um Club-Owend zu Esebuer ofginn an ofhuelen.

  Sot w.e.g. kuerz Bescheed () wann dir är Kaarten gären siche kommt. Da brauche mir déi schwéier Këschten net all Kéiers ze schleefen. Merci!

  Memberen déi méi Ruffzeechen, Spezial-Ruffzeechen benotzen oder QSL-Kaarten fir aaner Memberen an der Versammlung mat huelen, sollen dem Mendaly LX2VY dat mat engem eMail matdeelen (qsl@rl.lu). Et erliichert him d'Sortéieren enorm an d'Këscht gett och éischter eidel (et bleiwen keng sougenannten QSL-Karten-Leichen iwwreg). Wann een an der Vakanz och QSOen mat engem aaneren Ruffzeechen mecht, w.e.g. dat och matdeelen.

 • RL - LX National QSL Bureau (IN)

  The incoming Luxembourg QSL Bureau address is as follows:

  Radioamateurs du Luxembourg (RL)
  P.O.Box 1352
  L-1013 Luxembourg

  Grand-Duchy of Luxembourg (Europe)

  LX National QSL Bureau - qsl.rl.lu

   

 • RL - LX National QSL Bureau (OUT)

  Lëtzebuergesch De QSL-OUT gëtt vu fräiwëllegen Memberen gemaach déi d'QSL-Kaarten sortéieren an un déi respektiv Büroen schécken. Mir bieden iech d'Kaarten w.e.g. richteg ze klasséieren. Haalt iech w.e.g. un des Lëscht. Merci.

  Français Pour faciliter l'envoi de vos cartes QSL veuillez vous tenir à la classification ci-contre. Merci.

  Deutsch Um den Versand ihrer QSL-Karten zu erleichtern bitten wir Sie die Karten wie folgt zu ordnen. Danke.

  English Please sort your QSL cards the following way in order to guarantee an easier handling. Thank you

 • RL QSL Service

  Lëtzebuergesch Säit Mäerz 2014 gëllt dat neit Fonctionnement vum RL QSL Service fir Memberen an nët-Memberen.

  English Since March 2014, new operation rules of the RL QSL Service have been defined for members and non-members of the RL..