QSL Bureau

Lëtzebuergesch D'Memberen vum RL kënnen hir QSL Kaarten all Mount gratis an der Monats-Versammlung an um Club-Owend ofginn an ofhuelen.

Français Les membres du RL peuvent remettre et collecter gratuitement leurs cartes QSL lors des réunions mensuelles et des Soirées Club.

Deutsch Die Mitglieder des RL können ihre QSL Karten gratis auf jeder Monatssitzung oder an den Club-Abenden abgeben und abholen.

English RL-Members can leave and take their QSL cards on each Monthy Meeting and on the Club Evenings for free.


 

RL - LX National QSL Bureau (OUT)

Lëtzebuergesch De QSL-OUT gëtt vu fräiwëllegen Memberen gemaach déi d'QSL-Kaarten sortéieren an un déi respektiv Büroen schécken. Mir bieden iech d'Kaarten w.e.g. richteg ze klasséieren. Haalt iech w.e.g. un des Lëscht. Merci.

Français Pour faciliter l'envoi de vos cartes QSL veuillez vous tenir à la classification ci-contre. Merci.

Deutsch Um den Versand ihrer QSL-Karten zu erleichtern bitten wir Sie die Karten wie folgt zu ordnen. Danke.

English Please sort your QSL cards the following way in order to guarantee an easier handling. Thank you

RL - LX National QSL Bureau (IN)

The incoming Luxembourg QSL Bureau address is as follows:

Radioamateurs du Luxembourg (RL)
P.O.Box 1352
L-1013 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg (Europe)

LX National QSL Bureau - qsl.rl.lu

 

RL QSL Service

Lëtzebuergesch Fonctionnement vum QSL Service vum RL

  • Den Incoming Service ass fir all RL-Member fir alleguer seng perséinlech Ruffzeechen gratis (egal op LX-Call oder net LX).
  • Den Outgoing Service ass fir all Member mat sengem Haaptruffzeeche, mat deem en als Member am RL ageschriwwen ass, gratis. Fir all zousätzlecht perséinlecht Ruffzeechen wou e well QSL-Kaarte fortschécken bezuelt en eng hallef Cotisatioun.
  • Den Incoming Service fir lizenséiert Funkamateuren déi net Member sinn gëtt baséiert op d’Recommandatioun vun der IARU Resolutioun 85-9 fir de Service och käschtendeckend fir net-Memberen unzebidden: All lizenséierten net-Member kann zwee mol pro Joer beim RL QSL Büro ufroen fir seng Kaarten per Post op d’Adress vu senger Statioun geschéckt ze kréien. Et ass net méiglech fir se perséinlech bei de QSL Büro sichen ze goen. D’Käschten déi den net-Member pro Ufro fir seng Kaarten ze kréien verrechent kritt stelle sech aus de Käschte vun der Verpakung an dem Porto zesummen, an zousätzlech ginn 23.5% vun deem Montant als frais “administratifs, logisitques et de stockage” bäi gerechent als Participatioun un de globale Fonctionnementskäschten vum QSL Service.
  • Et gëtt keen Outgoing Service fir net-Membere gemaach.

D'Memberen vum RL kënnen hir QSL Kaarten all Mount an der Versammlung zu Peppeng an um Club-Owend zu Esebuer ofginn an ofhuelen.

Sot w.e.g. kuerz Bescheed () wann dir är Kaarten gären siche kommt. Da brauche mir déi schwéier Këschten net all Kéiers ze schleefen. Merci!

Memberen déi méi Ruffzeechen, Spezial-Ruffzeechen benotzen oder QSL-Kaarten fir aaner Memberen an der Versammlung mat huelen, sollen dem QSL Manager dat mat engem eMail matdeelen (qsl@rl.lu). Et erliichert him d'Sortéieren enorm an d'Këscht gett och éischter eidel (et bleiwen keng sougenannten QSL-Karten-Leichen iwwreg). Wann een an der Vakanz och QSOen mat engem aaneren Ruffzeechen mecht, w.e.g. dat och matdeelen.


Deutsch QSL-Service Betriebsregeln vom RL

  • Der Service für eingehende QSL Karten („Incoming“) ist kostenlos für jedes RL Mitglied für alle seine persönlichen Rufzeichen (für LX und nicht-LX Calls).
  • Der Service für ausgehende QSL Karten („Outgoing“) ist kostenlos für jedes RL Mitglied für das Hauptrufzeichen mit dem das Mitglied beim RL angemeldet ist. Für jedes zusätzliche persönliche Rufzeichen, mit dem das Mitglied QSL Karten verschicken will, wird ein halber Mitgliedsbeitrag fällig.
  • Der „Incoming“ Service für lizensierte Funkamateure, die hingegen nicht Mitglied beim RL sind, basiert auf der Empfehlung der IARU Resolution 85-9. Der Dienst wird kostendeckend angeboten: jeder Funkamateur der nicht Mitglied ist, kann zwei Mal pro Jahr beim RL QSL-Büro anfragen, um seine Karten per Post an die Adresse seiner Station versandt zu bekommen. Es ist nicht möglich die Karten persönlich beim QSL Büro abzuholen. Die Kosten werden jedem nicht-Mitglied pro Antrag verrechnet, und setzen sich aus der Summe der Kosten der Verpackung und des Portos zusammen, zusätzlich werden 23.5% dieser Summe berechnet um administrative, logistische und Lagerkosten zu decken, mit dem Ziel einer Beteiligung an den allgemeinen Kosten des QSL-Service.
  • Es wird kein „Outgoing“ Service für nicht-Mitglieder ausgeführt.

Die Mitglieder des RL können ihre QSL Karten auf jeder Monatssitzung in Leudelingen und am Club-Abend in Peppingen abgeben und abnehmen.

Bitte geben Sie uns kurz Bescheid () wenn Sie ihre Karten gerne abholen wollen. Dies vermeidet dass wir jedes Mal die schweren Kisten transportieren müssen. Danke! 

Mitglieder welche mehrere Rufzeichen oder Spezial-Rufzeichen besitzen oder welche die QSL-Karten für andere Mitglieder abnehmen, können das mit einer Email an den QSL-Manager melden (qsl@rl.lu). Das erleichtert das sortieren enorm und verhindert ebenfalls dass immer die gleichen Karten während den Versammlungen mitgeschleppt werden müssen. Wenn Sie ein Sonder-Rufzeichen während den Ferien benutzen sagen Sie ihr bitte ebenfalls Bescheid.