Lëtzebuergesch Fonctionnement vum QSL Service vum RL

  • Den Incoming Service ass fir all RL-Member fir alleguer seng perséinlech Ruffzeechen gratis (egal op LX-Call oder net LX).
  • Den Outgoing Service ass fir all Member mat sengem Haaptruffzeeche, mat deem en als Member am RL ageschriwwen ass, gratis. Fir all zousätzlecht perséinlecht Ruffzeechen wou e well QSL-Kaarte fortschécken bezuelt en eng hallef Cotisatioun.
  • Den Incoming Service fir lizenséiert Funkamateuren déi net Member sinn gëtt baséiert op d’Recommandatioun vun der IARU Resolutioun 85-9 fir de Service och käschtendeckend fir net-Memberen unzebidden: All lizenséierten net-Member kann zwee mol pro Joer beim RL QSL Büro ufroen fir seng Kaarten per Post op d’Adress vu senger Statioun geschéckt ze kréien. Et ass net méiglech fir se perséinlech bei de QSL Büro sichen ze goen. D’Käschten déi den net-Member pro Ufro fir seng Kaarten ze kréien verrechent kritt stelle sech aus de Käschte vun der Verpakung an dem Porto zesummen, an zousätzlech ginn 23.5% vun deem Montant als frais “administratifs, logisitques et de stockage” bäi gerechent als Participatioun un de globale Fonctionnementskäschten vum QSL Service.
  • Et gëtt keen Outgoing Service fir net-Membere gemaach.

 

RL Membere kennen hir Kaarten um Club-Owend zu Esebuer ofhuelen respektiv ofginn. Memberen déi hier Kaarten iwwer länger Zäit net kennen wechhuelen (z.B. Mobilitéitsproblemer) kennen de QSL Manager kontaktéiren fir eng aner ugepasste Léisung ze fannen.


Deutsch QSL-Service Betriebsregeln vom RL

  • Der Service für eingehende QSL Karten („Incoming“) ist kostenlos für jedes RL Mitglied für alle seine persönlichen Rufzeichen (für LX und nicht-LX Calls).
  • Der Service für ausgehende QSL Karten („Outgoing“) ist kostenlos für jedes RL Mitglied für das Hauptrufzeichen mit dem das Mitglied beim RL angemeldet ist. Für jedes zusätzliche persönliche Rufzeichen, mit dem das Mitglied QSL Karten verschicken will, wird ein halber Mitgliedsbeitrag fällig.
  • Der „Incoming“ Service für lizensierte Funkamateure, die hingegen nicht Mitglied beim RL sind, basiert auf der Empfehlung der IARU Resolution 85-9. Der Dienst wird kostendeckend angeboten: jeder Funkamateur der nicht Mitglied ist, kann zwei Mal pro Jahr beim RL QSL-Büro anfragen, um seine Karten per Post an die Adresse seiner Station versandt zu bekommen. Es ist nicht möglich die Karten persönlich beim QSL Büro abzuholen. Die Kosten werden jedem nicht-Mitglied pro Antrag verrechnet, und setzen sich aus der Summe der Kosten der Verpackung und des Portos zusammen, zusätzlich werden 23.5% dieser Summe berechnet um administrative, logistische und Lagerkosten zu decken, mit dem Ziel einer Beteiligung an den allgemeinen Kosten des QSL-Service.
  • Es wird kein „Outgoing“ Service für nicht-Mitglieder ausgeführt.

 

RL Mitglieder können ihre QSL Karten am Club-Abend in Eisenborn abholen bzw. abgeben. Mitglieder die über eine längere Periode ihre Karten nicht abholen können (z.B. wegen Mobilitätsproblemen) können den QSL Manager kontaktieren um eine angepasste Lösung zu finden.