Lëtzebuergesch Vum 15. - 17. November hëllt den "Hamradio Emergency Communication Group Luxembourg" kuerz EmCom zu Bangkok um Séminaire of minds and activities an Thailand deel.

Vertrueden geet den Group duerch d' Mendaly Ries, Secrétairin vun der EmCom an den Michel Friederich, President vum RL.

Dësen Séminaire gëtt vum NBTC an der RAST ënnert dem Patronage vum Thailänneschen Kinék organiséiert.