LU Den QRA Locator vum Patrick TK5EP ass eng flott Méiglechkeet fir säin eegenen QTH Locator erauszefannen oder fir gewuer ze ginn wou een Amateur sech befënnt wann een säin QTH-Locator kennt. Et kann een verschidden Sachen astellen wéi z.B. Satellitebiller, d'Antennerichtung an Distanz tëschend 2 Punkten asw. 

EN Patrick TK5EP's QRA Locator is a nice and useful tool if you want to figure out your QTH Locator or look up the region of a fellow HAM of which you know the QTH-Locator. You have multiple display choices like satellite maps, daylight curve, bearing calculator and distance between 2 points.