Lëtzebuergesch Hei sinn d'Resultater vun 2006 bis 2016. Félicitatiounen!

Français Voici les résultats de 2006 à 2016. Félicitations aux participants.

Deutsch Anbei die Resultate von 2006 bis 2016. Wir gratulieren den Gewinnern!

English Below you can find the final results from 2006 to 2016. Congratulations!

Results LX HF Competition 2006
Results LX HF Competition 2007
Results LX HF Competition 2008
Results LX HF Competition 2009
Results LX HF Marathon 2011
Results LX HF Marathon 2012
Results LX HF Marathon 2013
Results LX HF Marathon 2014
Results LX HF Marathon 2015
Results LX HF Marathon 2016
Results LX HF Marathon 2019
Results LX HF Marathon 2020