Lëtzebuergesch Hei sinn d'Resultater ab 2006. Félicitatiounen!

Français Voici les résultats à partir de 2006. Félicitations aux participants.

Deutsch Anbei die Resultate ab 2006. Wir gratulieren den Gewinnern!

English Below you can find the final results since 2006. Congratulations!

Results LX HF Competition 2006
Results LX HF Competition 2007
Results LX HF Competition 2008
Results LX HF Competition 2009
Results LX HF Marathon 2011
Results LX HF Marathon 2012
Results LX HF Marathon 2013
Results LX HF Marathon 2014
Results LX HF Marathon 2015
Results LX HF Marathon 2016
Results LX HF Marathon 2019
Results LX HF Marathon 2020
Results LX HF Marathon 2021