Lëtzebuergesch Den RL invitéiert erëm all seng Memberen beim LX HF Marathon 2016 matzemaachen.

English The "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invites all its members to participate in the 2016 edition of the LX HF Marathon.

Français L'association "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invite tous ses membres à participer à l’édition 2016 du LX HF Marathon.

English Rules (pdf)
Français Règlement (pdf)