Lëtzebuergesch Den RL invitéiert erëm all seng Memberen nees beim LX HF Marathon 2020 matzemaachen. Nei: Phonie an Digi sinn elo getrennt.

Français L'association "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invite tous ses membres à participer à l’édition 2020 du LX HF Marathon. Nouveau: Phonie et Digi sont maintenant indépendants.

English The "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invites all its members to participate in the 2020 edition of the LX HF Marathon. New: Phone and Digi are now separated.

Deutsch Wir laden alle unsere Mitglieder ein am diesjährigen LX HF Marathon 2020 teilzunehmen. Neu: Phonie und Digi sind jetzt getrennt.

English Rules (pdf)
Français Règlement (pdf)