Lëtzebuergesch Den RL invitéiert erëm all seng Memberen nees beim LX HF Marathon 2021 matzemaachen. Denkt och nach w.e.g. drun äre Log vun 2021 bis enn Januar 2022 eranzeschécken! 

Français L'association "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invite tous ses membres à participer à l’édition 2021 du LX HF Marathon. N'oubliez pas de nous envoyer votre log de 2021 jusque fin janvier 2022.

English The "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invites all its members to participate in the 2021 edition of the LX HF Marathon. Don't forget to send us your log of 2021 until end of January 2022!

Deutsch Wir laden alle unsere Mitglieder ein am diesjährigen LX HF Marathon 2021 teilzunehmen. Vergesst bitte nicht euer Logbuch von 2021 bis Ende Januar 2022 einzusenden.

English Rules (pdf)
Français Règlement (pdf)