Lëtzebuergesch Den RL invitéiert erëm all seng Memberen nees beim LX HF Marathon 2022 matzemaachen. Denkt och nach w.e.g. drun äre Log vun 2022 bis enn Januar 2023 eranzeschécken! 

Français L'association "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invite tous ses membres à participer à l’édition 2022 du LX HF Marathon. N'oubliez pas de nous envoyer votre log de 2022 jusque fin janvier 2023.

English The "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invites all its members to participate in the 2022 edition of the LX HF Marathon. Don't forget to send us your log of 2022 until end of January 2023!

Deutsch Wir laden alle unsere Mitglieder ein am diesjährigen LX HF Marathon 2022 teilzunehmen. Vergesst bitte nicht euer Logbuch von 2022 bis Ende Januar 2023 einzusenden.

English Rules (pdf)
Français Règlement (pdf)