Lëtzebuergesch Op dëser Säit fannt dir eng Lëscht vun de Responsabelen vu verschiddenen Domainen an d'Memberen vun den aktuellen Aarbechtsgruppen. Wann dir net sécher sidd un wien der iech wenden sollt, kennt dir einfach eng Email un rl@rl.lu schécken.

Français Sur cette page vous trouvez la liste des responsables de différents domaines et les membres des différents groupes de travail actuels. Au cas où vous auriez des doutes à qui vous adresser, envoyez simplement un email à .

Deutsch Auf dieser Seite können Sie die Liste der Verantwortlichen verschiedener Bereiche und die Mittglieder der aktuellen Arbeitsgruppen finden. Falls Sie nicht sicher sind wen Sie verständigen müssen, senden Sie einfach eine E-Mail an .

English On this page you can find the list of the managers of various domains and the members of the current working groups. In case you are unsure who to contact, just send an email to .

Managers

DomainManagerEmail
Awards LX2A Philippe Lutty
Beacon and Repeater Coordinator LX1DB Willi Bauer
Bulletin Editor LX2AU Frank Wilhelm
Callbook Update & Publication RL Committee
Digital Communications Coordinator LX1TB Arsène Thill
EMC, BCI, TVI
EMC-WG IARU Region 1
LX3GR Gilles Risch
Eurocom-WG LX1KQ Mich Friederich
Exam preparation LX3GR Gilles Risch
IARU Relationship Officer LX1KQ Mich Friederich
Insurance RL Committee
JOTA / Scouts LX3GR Gilles Risch
LX-HF Contest LX2A Philippe Lutty
Members Relations RL Committee
Pins, Stickers and Flags RL Committee
QSL-Service Incoming & Outgoing LX2VY Mendaly Ries
QST-Transmission RL Committee
Relationship with Administrations LX1IQ Luc Engelmann
LX1LC Claude Lenert


RL Library RL Committee
Shack Coordination RL Committee
SNJ RL Committee
SOTA LX1MG Frank Schuler
VHF, UHF, SHF Manager LX1JM Jeng Jungels
Webmaster RL.lu TBD
Workgroup Coordinator LX1TB Arsène Thill
Youth Coordinator LX1BS Bob Staar

 

Working Groups

GroupMembersEmail
APRS LX1CU, LX1TB
ARDF LX1JU, LX1WJ
ATV LX1PL, LX1JM, LX1DB, LX1WJ
CW LX1ML, LX2AU
Digital Voice Communications LX1IQ, LX3JL, LX1JM, LX1TB, LX1KX, LX1CU, LX1WJ
Emergency Communications LX2VY
FT8

LX1HD, LX1TI

Packet-Radio: AX.25, TCP/IP, HAMNET LX1TB, LX1JU, LX3GR


Voice Repeaters LX1JM, LX1PL, LX1JU, LX1CU, LX1TB,  LX1WJ
YL Activity Group LX2VY