Nodeems déi läscht Monatsversammlung jo aussergewéinlecherweis zu Leideleng war, ass no enger klenger Renovatioun d’Lokal vum Bauremusée zu Peppeng lo rëm op. D’Monatsversammlung vum Mëttwoch 7. Juni wäert also rëm wéi üblech zu Peppeng stattfannen.