Lëtzebuergesch Den RL Comité informéiert:
Wéinst der aktueller Situatioun ëm de Corona Virus (COVID-19) a fir all Risiko aus dem Wee ze goen sinn all RL Versammlungen bis op Weideres bis Enn Juli annuléiert. Mir halen iech um Lafenden.

Français Information du comité du RL:
Vu la situation actuelle autour du COVID-19 et pour éviter tout risque de contagion, toutes les réunions du RL sont annulées jusque fin juillet. On vous tient informé.

Deutsch Der RL Vorstand informiert:
Wegen der aktuellen Situation um den Corona Virus (COVID-19) und um jegliches Risiko zu vermeiden sind alle RL Veranstaltungen bis Ende Juni abgesagt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

English The Committee of the RL informs:
Given the current context around the Corona virus (COVID-19) and in order to avoid any risk, all RL meetings are cancelled until the end of July. We keep you informed.