Lëtzebuergesch Hei fannt dir d'QST Emissiounen vum RL vun 2019.

25. & 27. Januar 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

22. & 24. Februar 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

29. & 31. Mäerz 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

31. Mee & 2. Juni 2019 (Geschwat vum Vic LX1VJ)

 

28. & 30. Juni 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

26. & 28. Juli 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

27. & 29. September 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)