Amateur Radio FAQ

Lëtzebuergesch Amateurfunk - Waat ass dat?

Fir eise flotten a villsäitegen Hobby dobaussen méi bekannt ze maachen ass dëse Flyer entwéckelt ginn.
Dëse Flyer steet allen Interesséierten zuer Verfügung.

Français Radioamateur - C'est quoi au juste?

Pour éveiller l’intérêt pour notre hobby varié et intéressant auprès de vos connaissances, cette fiche a été élaborée.
Elle est à la disposition de tous les intéressés.

Deutsch Amateurfunk - Was ist das?

Um das Interesse, an unserem verschiedenartigen und interessantem Hobby zu wecken, ist dieser Flyer entwickelt worden.
Er steht allen Interessierten zur Verfügung. (

English Amateur Radio -  What's that?

In order to stimulate interest in our varied and interesting hobby this flyer has been made available to all who might be interested in learning a little bit more.

 

English version English pdf  PDF - Deutsche Version Deutsch pdf  PDF 

 

Membersbeitrag - Cotisation - Membership fee 2022

Lëtzebuergesch Iwwerweist w.e.g. är Cotisatioun fir 2022 op den CCP vum RL a vergiesst nët äre Numm a Ruffzeechen mat unzeginn.

Français Merci de bien vouloir effectuer le virement de votre cotisation pour 2022 au CCP du RL sans oublier de mentionner votre nom et indicatif d'appel.

Deutsch Bitte überweisen Sie den Mitgliedbeitrag für 2022 auf das Postscheckkonto des RL und denken Sie ebenfalls daran Namen und Rufzeichen mit anzugeben.

English Please transfer your membership fee for 2022 and please don't forget to mention your name and callsign.


Villmols Merci - Vielen Dank - Many Thanks

 

 • 34 EUR for regular members
 • 8 EUR for family members living at the same address
 • 8 EUR for students
 • 17 EUR for special callsigns

Compte Chèque Postal (CCPLLULL) of the RL: LU11 1111 0321 8780 0000
(Exemple de communication pour virement: Cotisation 2022 - Jeannot Mustermann - LX4JM)

RL Email Alias

Lëtzebuergesch RL Email-Alias (callsign@rl.lu)

RL Memberen kënnen ee gratis Email Alias ufroen. Een Email Alias ass näischt weider wéi eng zweet Email Adress. All Email déi era kënnt gett un deng bestehend Email weidergeleet. Dëse Service gett der d'Méiglechkeet fir däi Ruffzeechen als Email ze gebrauchen. (z.B. )

Wanns de Member vum RL bass, schéck einfach eng Email mat Folgendem un webmaster@rl.lu

 • Däi Ruffzeechen (fir den Alias)
 • Deng aktuell Email Adress wou d'Mailen sollen weidergeleet gin. (z.B. )

RL Meetings

Lëtzebuergesch Monatlech Versammlungen vum RL

Mir treffen eis:

 • All éischte Mëttwoch am Mount ab 19:30 Auer (ausser am Mäerz an August) an engem Sall vun der Pizzeria "San Marino", 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppage.
 • All läschte Freiden am Mount ab 19:00 Auer op eisem Clubowned am RL Shack zu Eesebuer.

Hei kënnt Dir:

 • är QSL-Kaarten siche kommen an ofginn (Versammlung RL Shack)
 • Neies gewuer ginn
 • Froen iwwert den Amateur-Funk stellen
 • Frënn erëmgesinn an neier kenne léieren
 • eppes drénken ...

 

Français Réunions mensuelles du RL

Nous nous rencontrons:

 • Chaque premier mercredi du mois à partir de 19h30  (excepté en mars et août) dans une salle de la Pizzeria "San Marino", 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppage.
 • Chaque dernier vendredi du mois à partir de 19h00 dans notre shack à Eisenborn

Ici vous pourrez:

 • remettre et collecter vos cartes QSL (Réunion du shack)
 • être au courant des nouveautés
 • poser des questions sur la radio-amateur
 • rencontres les anciens et nouveaux amis
 • prendre un verre ou deux ...

 

Deutsch Monatliche Sitzungen des RL

Wir treffen uns:

 • Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr (ausser im März und August) in der Pizzeria "San Marino", 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppage.
 • Jeden letzten Freitag im Monat ab 19:00 Uhr in unserem Shack in Eisenborn.  

Hier können Sie:

 • ihre QSL Karten abgeben und mitnehmen (Versammlung im RL Shack)
 • die letzten Nachrichten hören
 • Fragen über Amateur-Funk stellen
 • alte und neue Freunde treffen
 • etwas trinken ...

 

English Montly Meetings of the RL

We meet every:

 • First Wednesday of each month at 19:30 (except in March and August) in the Pizzeria "San Marino", 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppage.
 • Last Friday of each month at 19:00 at our shack in Eisenborn. 

Here you can:

 • collect and drop your QSL cards (Shack meeting)
 • get the latest news
 • ask questions about amateur radio
 • meet old and new friends
 • drink a glass or two ...

RL Membership

Lëtzebuergesch Wéi kann ech Member vum RL ginn?

Ganz einfach den Formulaire d'Adhésion hei ënnen ausfëllen an via email un members@rl.lu schécken. Et kann een sech och einfach an enger Monatsversammlung umelden.

Cotisatioun fir d'Joer: 34 EUR fir Memberen, 8 EUR fir Famillië-Memberen (op derselwecher Adress), 17 EUR fir Spezial Ruffzeechen an 8 EUR fir Studenten. CCP Kontosnummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

Français Comment devenir membre du RL?

Si vous voulez devenir membre du RL vous pouvez remplir le formulaire d'adhésion ci-dessous et l'envoyer par courriel à members@rl.lu ou bien nous rendre visite lors d'une assemblée mensuelle.

Cotisation annuelle: 34 EUR pour les membres, 8 EUR pour les membres de famille (habitant la même adresse), 17 EUR pour les indicatifs spéciaux et 8 EUR pour étudiants. CCP numéro de compte: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

Deutsch Wie kann ich Mitglied werden?

Neue Mitglieder können einfach das Antragsformular ausfüllen und per Email an members@rl.lu schicken, oder einfach auf einer Monats-Sitzung vorbeischauen um sich anzumelden.

Jahresbeitrag: 34 EUR für Mitglieder, 8 EUR fir Familien-Mitglieder (auf derselben Adresse wohnend), 17 EUR für Sonder-Ruffzeichen und 8 EUR für Studenten. CCP Kontonummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

English How to become a member of the RL?

If you wish to become a member of the RL please fill-in the below application form and send it via email to members@rl.lu, or you simply join one of our monthly meetings.

Yearly membership fee: 34 EUR for members, 8 EUR for family members (living at the same address), 17 EUR for Special callsigns and 8 EUR for students. CCP account number: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000 

English Download the member application form (pdf)
Français Télécharger le formulaire d'adhésion (pdf)