Lëtzebuergesch D'Memberen vum RL kënnen hir QSL Kaarten all Mount an der Versammlung zu Peppeng an um Club-Owend zu Esebuer ofginn an ofhuelen.

Sot w.e.g. kuerz Bescheed () wann dir är Kaarten gären siche kommt. Da brauche mir déi schwéier Këschten net all Kéiers ze schleefen. Merci!

Memberen déi méi Ruffzeechen, Spezial-Ruffzeechen benotzen oder QSL-Kaarten fir aaner Memberen an der Versammlung mat huelen, sollen dem Mendaly LX2VY dat mat engem eMail matdeelen (qsl@rl.lu). Et erliichert him d'Sortéieren enorm an d'Këscht gett och éischter eidel (et bleiwen keng sougenannten QSL-Karten-Leichen iwwreg). Wann een an der Vakanz och QSOen mat engem aaneren Ruffzeechen mecht, w.e.g. dat och matdeelen.


Français Les membres du RL peuvent remettre et collecter leurs cartes QSL lors des réunions mensuelles à Peppange et à la "soirée club" à Eisenborn.

Laissez-nous s.v.p. un petit message () losque vous voulez récupérer vos cartes QSL. Ceci nous évite de trasporter à chaque fois les caissons lourds. Merci!

Tous ceux qui ont plusieurs indicatifs ou indicatifs spéciaux ou qui emmènent des cartes QSL d'autres membres qui ne peuvent pas venir aux assemblées, peuvent envoyer un email à Mendaly LX2VY (qsl@rl.lu) pour le lui communiquer. Ceci rend le triage plus facile et évite également que les mêmes cartes doivent être déplacés pour chaque assemblée. Si vous utilisez un autre indicatif durant les vacances veuilliez le lui communiquer également.


Deutsch Die Mitglieder des RL können ihre QSL Karten auf jeder Monatssitzung in Leudelingen und am Club-Abend in Peppingen abgeben und abnehmen.

Bitte geben Sie uns kurz Bescheid () wenn Sie ihre Karten gerne abholen wollen. Dies vermeidet dass wir jedes Mal die schweren Kisten transportieren müssen. Danke! 

Mitglieder welche mehrere Rufzeichen oder Spezial-Rufzeichen besitzen oder welche die QSL-Karten für andere Mitglieder abnehmen, können das mit einer Email an Mendaly LX2VY melden (qsl@rl.lu). Das erleichtert das sortieren enorm und verhindert ebenfalls dass immer die gleichen Karten während den Versammlungen mitgeschleppt werden müssen. Wenn Sie ein Sonder-Rufzeichen während den Ferien benutzen sagen Sie ihr bitte ebenfalls Bescheid.


English RL-Members can leave and collect their QSL cards on each monthly meeting in Peppange and at the Club evening in Eisenborn.

Please leave us a short notice () when you plan to collect your cards. This avoids us carrying the heavy boxes every time. Thanks! 

Members who have more than one callsign or who use special callsigns or who take away the QSL-Cards for other members during the monthly meetings, can contact Mendaly LX2VY by email (qsl@rl.lu). If she can re-group the cards, it makes the sorting out easier and might avoid that the same cards have to be carried again and again for the monthly meetings. In case you use a special callsign during your holidays, please inform her also.