Lëtzebuergesch D'Memberen vum RL kënnen hir QSL Kaarten all Mount an der Versammlung zu Leideleng an um Club-Owend zu Esebuer ofginn an ofhuelen.

Memberen déi méi Ruffzeechen, Spezial-Ruffzeechen benotzen oder QSL-Kaarten fir aaner Memberen an der Versammlung mat huelen, sollen dem Claudine LX1CX dat mat engem eMail matdeelen (qsl@rl.lu). Et erliichert him d'Sortéieren enorm an d'Këscht gett och éischter eidel (et bleiwen keng sougenannten QSL-Karten-Leichen iwwreg). Wann een an der Vakanz och QSOen mat engem aaneren Ruffzeechen mecht, w.e.g. dat och matdeelen.


Français Les membres du RL peuvent remettre et collecter leurs cartes QSL lors des réunions mensuelles à Leudelange et à la "soirée club" à Eisenborn.

Tous ceux qui ont plusieurs indicatifs ou indicatifs spéciaux ou qui emmènent des cartes QSL d'autres membres qui ne peuvent pas venir aux assemblées, peuvent envoyer un email à Claudine LX1CX (qsl@rl.lu) pour le lui communiquer. Ceci rend le triage plus facile et évite également que les mêmes cartes doivent être déplacés pour chaque assemblée. Si vous utilisez un autre indicatif durant les vacances veuilliez le lui communiquer également.


Deutsch Die Mitglieder des RL können ihre QSL Karten auf jeder Monatssitzung in Leudelingen und am Club-Abend in Eisenborn abgeben und abnehmen.

Mitglieder welche mehrere Rufzeichen oder Spezial-Rufzeichen besitzen oder welche die QSL-Karten für andere Mitglieder abnehmen, können das mit einer Email an Claudine LX1CX melden (qsl@rl.lu). Das erleichtert das sortieren enorm und verhindert ebenfalls dass immer die gleichen Karten während den Versammlungen mitgeschleppt werden müssen. Wenn Sie ein Sonder-Rufzeichen während den Ferien benutzen sagen Sie ihr bitte ebenfalls Bescheid.


English RL-Members can leave and take their QSL cards on each monthly meeting in Leudelange and at the Club evening in Eisenborn.

Members who have more than one callsign or who use special callsigns or who take away the QSL-Cards for other members during the monthly meetings, can contact Claudine LX1CX by email (qsl@rl.lu). If she can re-group the cards, it makes the sorting out easier and might avoid that the same cards have to be carried again and again for the monthly meetings. In case you use a special callsign during your holidays, please inform her also.