Lëtzebuergesch Fonctionnement vum QSL Service vum RL

  • Den Incoming Service ass fir all RL-Member fir alleguer seng perséinlech Ruffzeechen gratis (egal op LX-Call oder net LX).
  • Den Outgoing Service ass fir all Member mat sengem Haaptruffzeeche, mat deem en als Member am RL ageschriwwen ass, gratis. Fir all zousätzlecht perséinlecht Ruffzeechen wou e well QSL-Kaarte fortschécken bezuelt en eng hallef Cotisatioun.
  • Den Incoming Service fir lizenséiert Funkamateuren déi net Member sinn gëtt baséiert op d’Recommandatioun vun der IARU Resolutioun 85-9 fir de Service och käschtendeckend fir net-Memberen unzebidden: All lizenséierten net-Member kann zwee mol pro Joer beim RL QSL Büro ufroen fir seng Kaarten per Post op d’Adress vu senger Statioun geschéckt ze kréien. Et ass net méiglech fir se perséinlech bei de QSL Büro sichen ze goen. D’Käschten déi den net-Member pro Ufro fir seng Kaarten ze kréien verrechent kritt stelle sech aus de Käschte vun der Verpakung an dem Porto zesummen, an zousätzlech ginn 23.5% vun deem Montant als frais “administratifs, logisitques et de stockage” bäi gerechent als Participatioun un de globale Fonctionnementskäschten vum QSL Service.
  • Et gëtt keen Outgoing Service fir net-Membere gemaach.

 

RL Membere kennen hir Kaarten um Club-Owend zu Esebuer ofhuelen respektiv ofginn. Memberen déi hier Kaarten iwwer länger Zäit net kennen wechhuelen (z.B. Mobilitéitsproblemer) kennen de QSL Manager kontaktéiren fir eng aner ugepasste Léisung ze fannen.


English Operation rules of the RL QSL service

  • The incoming QSL service is free for every RL member for all his personal call-signs (for LX and non-LX calls).
  • The outgoing QSL service is free for every RL member for his main call-sign with which he is registered at the RL member database. For every additional personal call-sign for which he wants to send QSL cards via the bureau, half the cost of a membership contribution is due.
  • The incoming service for licenced amateur radio operators which are not a member of the RL is based on the recommendation of the IARU Resolution 85-9. The service is therefore offered in a cost-covering way: every non-member may request twice per year to get his QSL cards sent by mail to the address of his station. It is not possible to collect the cards personally from the QSL bureau. The fees charged to every non-member per request are composed of the packaging and the postage costs, with an added 23.5% of this amount to cover administrative, logistics and storage costs, and in order to participate to the global costs of the QSL service.
  • No outgoing service is provided for non-Members.

 

RL members can drop and retrieve their cards at the monthly Club-Evening in Eisenborn. Members that cannot retrieve their cards for a longer period (for example due to mobility problems) may contact the QSL manager to find an adapted solution.